Poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov a právach dotknutej osoby

Obchodná spoločnosť FG Financial Group – SK, a. s., so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 50 045 601, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6275/B Vás týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“) informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov:

 1. Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
  FG Financial Group – SK, a. s.
  so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
  IČO: 50 045 601
  v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 6275/B
  kontaktné údaje: Vladimír Fábry
  tel. číslo: +421 905 495 272
  e-mail: info@financialgroup.sk
 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
  Prevádzkovateľ nemá v súlade s Nariadením ani v zmysle Zákona OOÚ povinnosť určiť zodpovednú osobu.
  Zamestnancom spoločnosti prevádzkovateľa zodpovedným za plnenie povinností pri ochrane osobných údajov je:
  kontaktné údaje: Vladimír Fábry
  číslo: ++421 905 495 272
  e-mail: info@financialgroup.sk
 3. Dotknutá osoba:
  Dotknutou osobu je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, a ktorá poskytla prevádzkovateľovi svoje osobné údaje prostredníctvom kontaktného formuláru.
 4. Účel spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:
  FG Financial Group – SK ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva Vaše osobné údaje:

  • v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a ďalšie údaje, ktoré dotknutá osoba prevádzkovateľovi poskytla prostredníctvom kontaktného formuláru, a to na právnom základe ktorým je plnenie zmluvy a predzmluvné vzťahy za účelom poskytnutia bližších informácií o poskytovaných službách prevádzkovateľa a to na základe požiadavky dotknutej osoby zaslanej prevádzkovateľovi prostredníctvom kontaktného formuláru.
 5. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
  Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.
 6. Doba uchovávania osobných údajov:
  V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú, v prípade spracovania osobných údajov dotknutých osôb na základe ich súhlasu, po dobu trvania udeleného súhlasu.
 7. Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:
  Dotknutá osoba nemá zákonnú ani zmluvnú povinnosť svoje osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu potrebnom na identifikáciu dotknutej osoby, prevádzkovateľ nemá možnosť spracovať požiadavku dotknutej osoby zaslanej prostredníctvom kontaktného formulára.
 8. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
  Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať spracúvané osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu v súlade s Nariadením, Zákonom o OOÚ alebo inými platnými právnymi predpismi nasledovným kategóriám príjemcov:
 9. a) osobám povereným spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene prevádzkovateľa (sprostredkovateľom),
 10. b) osobám povereným zabezpečovaním administratívnej, informačno-technickej a organizačno-technickej oblasti fungovania spoločnosti prevádzkovateľa a spoločnostiam poskytujúcim právne, ekonomické a účtovné poradenstvo,
 11. c) súdom, orgánom verejnej správy a iným orgánom štátnej správy, ak je to potrebné na uplatnenie práv dotknutej osoby alebo splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa.
 12. Práva dotknutej osoby:
  Prevádzkovateľ Vás týmto v súlade s Nariadením, za primeraného použitia Zákona OOU v prípade, ak sa na takýto zmluvný vzťah uplatňuje, ako dotknutú osobu informuje o právach dotknutej osoby v nasledovnom rozsahu:

Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Ako dotknutá osoba máte právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o:

 1. a) účele spracúvania osobných údajov,
 2. b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
 4. d) dobe uchovávania osobných údajov,
 5. e) práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov/vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 6. f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
 7. g) zdroji osobných údajov,

h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak

 1. a)  osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
 2. b)  dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 3. c)  dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
 4. d)  osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. f) sa osobné údaje získali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

 1. a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. b)  spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. c)  prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. d)  dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak

 1. a) sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba,
 2. b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. • Odvolanie súhlasu: Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať, a to zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu: FG Financial Group – SK, a. s., so sídlom: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava alebo e-mailom na: info@financialgroup.sk

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ nevykonáva.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú na účel priameho marketingu. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.